Застосування інформаційних технологій при здійсненні грошової оцінки земель

Ю.Ф.Дегтяренко, М.Г.Лихогруд, Ю.М.Манцевич, Ю.М.Палеха «Методичні основи грошової оцінки земель в Україні»: Наукове видання/ К.: Профі, 2002. – 256 с.


Як і в багатьох інших сферах, виконання грошової оцінки на сьогоднішній день не можливе без застосування інформаційних систем та комп'ютерних технологій, Але застосування в нормативній та експертній оцінці має свої особливості та специфіку. Справді, підготовка та друкування звіту про грошову оцінку передбачає застосування: одних технологій, а використання електронних карт, їх обробка та аналіз – зовсім інших. Залежно від технологічних особливостей, всі інформаиійні технології можна розділити на кілька груп.

Непросторові технологіі в оцінці земель

До цієї групи технологій відносяться всі інформаційні системи, які не використовують просторову інформацію, тобто електронну карту (про технології, які використовують просторову інформацію йтиметься далі). Серед них можна виділити комп'ютерні бази даних, інформаційно-довідкові системи, електронні таблиці, офісні системи.

Комп 'ютерні системи для виконання грошовїі оцінки земель

Цей вид непросторових інформаційних технологій є найпоширенішим в Україні. Існує кілька десятків комп'ютерних програм різного рівня (від простого електронного калькулятора до складних інформаційно-аналітичних систем), які заповнюють вакуум, створений необхідністю в найкоротший термін виконати великий обсяг робіт з грошової оцінки земель. Вартість цих систем невелика і, як правило, коливається в межах від 50 до 1000 у.о. Переважна більшість систем цього виду спрямована на виконання грошової оцінки земель населених пунктів.

Однією з найвдаліших комп'ютерних систем для виконання грошової оцінки земель населених пунктів вважаеться розробка Науково-виробничого центру "Земельні Інформаційні Системи" (НВЦ ЗІС) під назвою LPS 1.2.

Просторові технології в грошовій оцінці земель. Застосування ПС-технологій

Найсучаснішим видом інформаційних систем, які використовуються в грошовій оцінці земель є географічні інформаційні системи (ПС).

ГІС – це програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизований збір, обробку та аналіз просторово-координованоі інформаціі.

У найбільш узагальненому вигляді ПС складається з двох баз даних: картографічної та семантичної (аналітичної, атрибутивної), а також підсистем маніпулювання цими даними.

Графічна база даних формується на основі однієї, або декількох електронних карт, які вводяться в комп'ютер методом дигіталізації (оцифровки), або сканування паперових носіїв. Під паперовими носіями розуміється будь-яка карта, або схема. Семантична база даних включає текстові та цифрові записи, таблиці, схеми, рисунки, що органічно пов'язані з графічною базою даних.

Серед підсистем маніпулювання картографічними та семантичними даними можна виділити підсистеми: збору даних, зберігання та вибірки даних, маніпулювання даними та їх аналізу, виводу даних.

Початок розвитку ГІС можна віднести до 60-х років. У літературних джерелах є посилання, що одну з перших ПС було створено в Міністерстві лісового господарства та сільського розвитку Канади з метою класифікаціі та нанесення на карту земельних ресурсів. На сьогодні ГІС застосовуються майже в усіх галузях господарства. Серед го-ловних сфер застосування геоінформаиійних систем можна назвати такі: оцінка природних умов та ресурсів, геологія, добування корисних копалин, навігація, метеорологія, екологічні питання, земельний кадастр та оцінка земель, бізнес та маркетинг, транспорт та інженерна інфраструктура, містобудування, географія, військова справа.

Перші ПС були просто базами географічних даних, які використовувались для збе-рігання первинних документів, найпростішої іх обробки та складання загальних звітів. В подальшому, у зв'язку з інтенсивним розвитком обчислювальної техніки та зростанням потреб з боку різних класів користувачів у роботі з електронними картами, ГІС-технологіі пережили потужний розвиток.

На сьогодні в світі розробкою програмного забезпечення для ПС займається велика кількість компаній і фірм. Найбільш відомими серед них є ЕSRI (до 40% світового продажу) та INTERGRAPH (до 30%).

Фірма ЕSRI є найвідомішою в Україні серед зарубіжних розробників ПС завдяки активній діяльності її уповноваженого дистриб'ютера фірми ЕСОММ. Характерною оз-накою роботи ЕSRI є розробка ПС всіх рівнів: багатофункціональної ПС типу АrcINFO 8.0 (Full GIS), "настільні" ПС (АrcView 3.0/3.1/3.2), засоби створення власних ПС-додатків за допомогою вбудованоі мови (МарОbject), спеціалізовані ПС-продукти для вирішення питань просторового, мережевого аналізу, роботи у тривімірному просторі (Spatial Analysis, Network Analysis, 3D Analysis).

Серед інших фірм – розробників ГІС в Україні досить відомі вже згадувана INTERGRAPH (програмний продукт МGЕ), Веntlеу (Microstation), МарINFO, Аutodesk (АutoCAD 10.0/...16/0, 2000).

Було б помилковим вважати, що ГІС – це виключно програмне забезпечення. Насправді програмне забезпечення (разом з технічним обладнанням) складає лише до 20% загальної вартості ПС. Основною складовою сучасної ПС є дані (до 80% и її загальної вартості).

В Україні геоінформаційні системи та технології, пов’язані з їх використанням, ак тивно започатковуються лише в кінці 80-х – на початку 90-х років, що об'єтивно було пов’язане з виконанням таких робіт, як економічна оцінка міських земель та міський кадастр. Можна виділити три етапи розвитку ПС в Україні:

  1. Кінець 80-х — 1993 рік. Активне створення українських програмних засобів, що ви користовували в основному просту технічну базу (персональні комп’ютери класу DХ286-386, робота під МS DOS) та були орієнтовані на локальних користувачів. Повноцінними ГІС ці програми назвати не можна.
  2. І993-1995роки. Проникнення в Україну ліцензованих зарубіжних продуктів фірм ЕSRI, INTERGRAPH, МарINFO, AutoDesk. Значне підвищення технічної бази (персо нальні комп'ютери DX486 та Pentium, частково робочі станції, робота в середовищі Windows). Коло користувачів ПС значно розширюється.
  3. 3 1995 року і дотепер. Формування активного ринку ПС і їх користувачів. Поява мережевих варіантів роботи з ПС, використання Інтернет-технологій. Більшість україн-ських програм через їх низьку конкурентоспроможність, на жаль, сходять з арени.

Таким чином, всі ГІС, що функціонують сьогодні в Україні можна розділити на три групи:

Переваги використання ГІС в грошовій оцінці земель

Використання електронних карт та методів просторового аналізу ГІС дозволяютъ значно прискорити та підвищити якість збору, обробки вихідних даних грошової оцінки. На сьогодні в переважній більшості проектів нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, так і земель сільськогосподарського призначення) застосовуються лише окремі елементи ПС-технологій. Але навіть вони створили сприятливу можливість для переведення цих робіт на якісно нові рейки.

Розглянемо переваги збору, обробки та аналізу вихідних даних на прикладі двох проектів, що виконувались в Інституті "Діпромісто" із застосуванням ПС-технологій та без них (бралися схожі за всіма параметрами міста) (табл.1).

№ п/п Розділ проекту Без застосування ГІС-технологій Із застосуванням ГІС-технологій
1 Час виконання, місяці 8 3
2 Вартість (без застосування ГІС на 100%) 100,0 65,0
3 Кількість виконавців, осіб 14 5
4 Час на збір, обробку та аналіз вихідних даних, місяців 3 1
5 Форма подання вихідного матеріалу паперові носії, фотографії, фотокальки електронні носії (цифрова карта)
6 Засоби аналізу людські можливості, калькулятор можливості просторового аналізу ГІС

Як бачимо, переваги використання ПС-технологій тут очевидні.

Визначення грошової оцінки окремої земельної ділянки. Пошук, сортування та вибірка результатів грошової оцінки окремих земельних ділянок.

Одним з найважливіших завдань використання інформаційних технологій в оцінці земель є можливість комп'ютеризованого обрахунку грошової оцінки заданої земельної ділянки. У випадку використання створеної автоматизованої системи земельного кадастру визначення грошової оцінки земельної ділянки значно полегшується, оскільки ми маємо можливість використовувати кадастрову інформацію.

В автоматизованій системі, створеної в Інституті "Діпромісто" під назвою „МІСТО” у випадку відсутності даних земельного кадастру реалізована можливість оцінювати об'єкти довільної полігональної теми.

Результатом використання автоматизованої системи грошової оцінки земель населеного пункту, подібної до створеної в "Діпромісті" є:

Виконання грошової оцінки земельних ділянок із використанням ПС-технологій дає суттеві переваги: