Назад в библиотеку

Система атестації персоналу як важливий елемент управління підприємством

Автор: Потапова Е.Ю.
Источник: Матеріали міжнарожної науково-теоретичної конфененції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». – В 2-х томах. – Т.1 . – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2013. – с. 125–127.

Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації персоналу, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. У той самий час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу організації, його сильних і слабких сторін, а також основа для вдосконалення індивідуальних трудових здібностей працівника і підвищення його кваліфікації.

Система атестації та оцінки персоналу – важливий елемент управління людськими ресурсами. Принциповою умовою ефективної роботи системи оцінки є її комплексний характер, що враховує все різноманіття завдань, що вирішуються конкретною організацією в загальній системі кадрового менеджменту. Компанії використовують два поняття: оцінка й атестація персоналу.

Оцінка персоналу – це процес визначення ефективності діяльності співробітників у ході реалізації задач організації, що дозволяє одержати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень.

Оцінка – це більш широке поняття, ніж аттестація.

Атестація персоналу – це процедура систематичної формалізованої оцінки відповідності рівня праці, якостей і потенціалу особистості співробітників вимогам виконуваної роботи. Атестація дозволяє отримати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень. Порядок проведення атестації регулюється державними нормативними актами, в тому числі КЗпП України.

Ціль атестації – визначення потреби кожного працівника у відповідних навичках, якщо це пріоритетно для даного працівника, або для його наступної роботи, якщо запропоновано його підвищення, так щоб він міг почати якісь дії, щоб забезпечити відповідність рівню вимог.

На практиці найпоширенішим видом оцінки є періодична атестація, у процесі проведення якої вирішуються головні питання: відповідність або невідповідність того чи іншого працівника займаній посаді.

Крім того, періодична атестація персоналу дає змогу роботодавцеві виявити, зокрема:

Періодична атестація також сприяє поліпшенню якісного складу персоналу, його ефективному використанню, зростанню професійної компетентності та підвищенню кваліфікації.

У більшості корпорацій оцінка й атестація організуються щорічно, в окремих компаніях, особливо якщо вони застосовують спрощені процедури оцінки, кожні півроку.

Атестація персоналу спрямована на обґрунтоване прийняття управлінських рішень, пов’язаних з кадровим менеджментом. Зокрема, після проведення атестації персоналу можна на законних підставах прийняти рішення про звільнення, пониження на посаді, переведення на іншу роботу тощо або, навпаки, підвищення в посаді, переведення в кадровий резерв.

При проведенні атестації в залежності від посад і оцінюваного критерію застосовуються методи:

Таким чином, атестація – це оцінка показників якості працівників. Періодичне оцінювання яких дозволяє визначити, чи є цінним даний працівник для організації; обґрунтувати доцільність підвищення оплати; оцінити ефективність роботи служби персоналу в тих випадках, коли набір кадрів здійснювався без узгодження з безпосереднім керівником. Атестація може бути ефективною, тільки якщо буде позбавлена ознак формальності, буде об’єктивною, а за її результатами проведуть конкретні заходи. Найголовніше – повинні здійснюватися реальні дії відповідно до тих цілей, які були заявлені перед початком оцінки.